کمترین: 
8739
بیشترین: 
9907
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9361
زمان: 
6/12 21:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 12 شهریور 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 12 شهریور 1397 , 9361 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 10:20","price":8749},{"date":"1397/06/12 10:30","price":8747},{"date":"1397/06/12 10:50","price":8745},{"date":"1397/06/12 11:00","price":8744},{"date":"1397/06/12 11:20","price":8746},{"date":"1397/06/12 11:50","price":8802},{"date":"1397/06/12 12:00","price":8826},{"date":"1397/06/12 12:10","price":8783},{"date":"1397/06/12 12:20","price":8739},{"date":"1397/06/12 12:30","price":8795},{"date":"1397/06/12 12:50","price":8884},{"date":"1397/06/12 13:00","price":8895},{"date":"1397/06/12 13:10","price":8968},{"date":"1397/06/12 13:20","price":8940},{"date":"1397/06/12 13:30","price":8914},{"date":"1397/06/12 14:10","price":8792},{"date":"1397/06/12 14:20","price":8822},{"date":"1397/06/12 14:40","price":9002},{"date":"1397/06/12 15:10","price":8877},{"date":"1397/06/12 15:30","price":9073},{"date":"1397/06/12 15:40","price":9236},{"date":"1397/06/12 16:00","price":9270},{"date":"1397/06/12 16:20","price":9349},{"date":"1397/06/12 16:30","price":9054},{"date":"1397/06/12 16:50","price":9056},{"date":"1397/06/12 17:00","price":9181},{"date":"1397/06/12 17:10","price":9234},{"date":"1397/06/12 17:20","price":9317},{"date":"1397/06/12 17:30","price":9284},{"date":"1397/06/12 17:50","price":9308},{"date":"1397/06/12 18:00","price":9401},{"date":"1397/06/12 18:10","price":9390},{"date":"1397/06/12 18:30","price":9401},{"date":"1397/06/12 18:50","price":9409},{"date":"1397/06/12 19:00","price":9385},{"date":"1397/06/12 19:10","price":9401},{"date":"1397/06/12 19:20","price":9473},{"date":"1397/06/12 19:30","price":9425},{"date":"1397/06/12 19:50","price":9382},{"date":"1397/06/12 20:00","price":9441},{"date":"1397/06/12 20:10","price":9472},{"date":"1397/06/12 20:20","price":9465},{"date":"1397/06/12 20:30","price":9424},{"date":"1397/06/12 20:50","price":9907},{"date":"1397/06/12 21:00","price":9259},{"date":"1397/06/12 21:10","price":9321},{"date":"1397/06/12 21:20","price":9361}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398