کمترین: 
1428
بیشترین: 
1626
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1536
زمان: 
6/12 21:20
قیمت کرون نروژ امروز 12 شهریور 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 12 شهریور 1397 , 1536 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 10:20","price":1429},{"date":"1397/06/12 10:50","price":1428},{"date":"1397/06/12 11:30","price":1429},{"date":"1397/06/12 11:50","price":1443},{"date":"1397/06/12 12:00","price":1444},{"date":"1397/06/12 12:10","price":1436},{"date":"1397/06/12 12:20","price":1433},{"date":"1397/06/12 12:30","price":1435},{"date":"1397/06/12 12:50","price":1459},{"date":"1397/06/12 13:00","price":1458},{"date":"1397/06/12 13:10","price":1466},{"date":"1397/06/12 13:20","price":1468},{"date":"1397/06/12 13:30","price":1461},{"date":"1397/06/12 14:10","price":1467},{"date":"1397/06/12 14:20","price":1446},{"date":"1397/06/12 14:40","price":1476},{"date":"1397/06/12 15:10","price":1456},{"date":"1397/06/12 15:30","price":1455},{"date":"1397/06/12 15:40","price":1517},{"date":"1397/06/12 16:00","price":1470},{"date":"1397/06/12 16:20","price":1534},{"date":"1397/06/12 16:30","price":1485},{"date":"1397/06/12 16:50","price":1536},{"date":"1397/06/12 17:00","price":1527},{"date":"1397/06/12 17:10","price":1525},{"date":"1397/06/12 17:20","price":1529},{"date":"1397/06/12 17:30","price":1517},{"date":"1397/06/12 17:50","price":1535},{"date":"1397/06/12 18:10","price":1533},{"date":"1397/06/12 18:20","price":1540},{"date":"1397/06/12 18:30","price":1550},{"date":"1397/06/12 18:50","price":1544},{"date":"1397/06/12 19:00","price":1549},{"date":"1397/06/12 19:10","price":1534},{"date":"1397/06/12 19:20","price":1556},{"date":"1397/06/12 19:30","price":1552},{"date":"1397/06/12 19:50","price":1536},{"date":"1397/06/12 20:00","price":1554},{"date":"1397/06/12 20:10","price":1553},{"date":"1397/06/12 20:20","price":1554},{"date":"1397/06/12 20:30","price":1551},{"date":"1397/06/12 20:50","price":1626},{"date":"1397/06/12 21:00","price":1516},{"date":"1397/06/12 21:10","price":1533},{"date":"1397/06/12 21:20","price":1536}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398