کمترین: 
1864
بیشترین: 
2118
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2001
زمان: 
6/12 21:20
قیمت کرون دانمارک امروز 12 شهریور 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 12 شهریور 1397 , 2001 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 10:20","price":1867},{"date":"1397/06/12 10:30","price":1866},{"date":"1397/06/12 11:10","price":1864},{"date":"1397/06/12 11:20","price":1866},{"date":"1397/06/12 11:50","price":1882},{"date":"1397/06/12 12:00","price":1881},{"date":"1397/06/12 12:10","price":1877},{"date":"1397/06/12 12:20","price":1870},{"date":"1397/06/12 12:30","price":1877},{"date":"1397/06/12 12:50","price":1900},{"date":"1397/06/12 13:00","price":1903},{"date":"1397/06/12 13:10","price":1914},{"date":"1397/06/12 13:20","price":1913},{"date":"1397/06/12 13:30","price":1907},{"date":"1397/06/12 14:10","price":1910},{"date":"1397/06/12 14:20","price":1921},{"date":"1397/06/12 14:40","price":1920},{"date":"1397/06/12 15:10","price":1938},{"date":"1397/06/12 15:40","price":1972},{"date":"1397/06/12 16:00","price":1980},{"date":"1397/06/12 16:20","price":1998},{"date":"1397/06/12 16:30","price":1999},{"date":"1397/06/12 17:00","price":1988},{"date":"1397/06/12 17:10","price":1983},{"date":"1397/06/12 17:20","price":1991},{"date":"1397/06/12 17:30","price":1985},{"date":"1397/06/12 17:50","price":1999},{"date":"1397/06/12 18:00","price":2008},{"date":"1397/06/12 18:10","price":2006},{"date":"1397/06/12 18:30","price":2019},{"date":"1397/06/12 18:50","price":1999},{"date":"1397/06/12 19:00","price":2016},{"date":"1397/06/12 19:10","price":2009},{"date":"1397/06/12 19:20","price":2026},{"date":"1397/06/12 19:30","price":2020},{"date":"1397/06/12 19:50","price":2007},{"date":"1397/06/12 20:00","price":2023},{"date":"1397/06/12 20:10","price":2025},{"date":"1397/06/12 20:20","price":2023},{"date":"1397/06/12 20:30","price":2019},{"date":"1397/06/12 20:50","price":2118},{"date":"1397/06/12 21:00","price":1979},{"date":"1397/06/12 21:10","price":1996},{"date":"1397/06/12 21:20","price":2001}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398