کمترین: 
3288
بیشترین: 
3568
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3517
زمان: 
6/12 21:10
قیمت ریال قطر امروز 12 شهریور 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 12 شهریور 1397 , 3517 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 10:20","price":3290},{"date":"1397/06/12 11:00","price":3288},{"date":"1397/06/12 11:20","price":3291},{"date":"1397/06/12 11:30","price":3290},{"date":"1397/06/12 11:50","price":3319},{"date":"1397/06/12 12:00","price":3321},{"date":"1397/06/12 12:10","price":3292},{"date":"1397/06/12 12:20","price":3294},{"date":"1397/06/12 12:30","price":3307},{"date":"1397/06/12 12:50","price":3323},{"date":"1397/06/12 13:20","price":3368},{"date":"1397/06/12 13:30","price":3361},{"date":"1397/06/12 14:10","price":3372},{"date":"1397/06/12 14:20","price":3388},{"date":"1397/06/12 14:40","price":3389},{"date":"1397/06/12 15:10","price":3418},{"date":"1397/06/12 15:30","price":3416},{"date":"1397/06/12 15:40","price":3469},{"date":"1397/06/12 16:00","price":3490},{"date":"1397/06/12 16:20","price":3520},{"date":"1397/06/12 16:30","price":3522},{"date":"1397/06/12 17:00","price":3503},{"date":"1397/06/12 17:10","price":3496},{"date":"1397/06/12 17:20","price":3509},{"date":"1397/06/12 17:30","price":3496},{"date":"1397/06/12 17:50","price":3522},{"date":"1397/06/12 18:00","price":3540},{"date":"1397/06/12 18:10","price":3536},{"date":"1397/06/12 19:00","price":3550},{"date":"1397/06/12 19:10","price":3541},{"date":"1397/06/12 19:20","price":3558},{"date":"1397/06/12 19:30","price":3559},{"date":"1397/06/12 19:50","price":3533},{"date":"1397/06/12 20:00","price":3563},{"date":"1397/06/12 20:10","price":3568},{"date":"1397/06/12 20:20","price":3567},{"date":"1397/06/12 20:30","price":3548},{"date":"1397/06/12 20:50","price":3529},{"date":"1397/06/12 21:00","price":3486},{"date":"1397/06/12 21:10","price":3517}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398