کمترین: 
3194
بیشترین: 
3621
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3414
زمان: 
6/12 21:20
قیمت ریال عربستان امروز 12 شهریور 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 12 شهریور 1397 , 3414 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 10:20","price":3198},{"date":"1397/06/12 10:50","price":3196},{"date":"1397/06/12 11:00","price":3194},{"date":"1397/06/12 11:10","price":3197},{"date":"1397/06/12 11:20","price":3200},{"date":"1397/06/12 11:30","price":3199},{"date":"1397/06/12 11:50","price":3226},{"date":"1397/06/12 12:00","price":3229},{"date":"1397/06/12 12:10","price":3200},{"date":"1397/06/12 12:20","price":3201},{"date":"1397/06/12 12:30","price":3214},{"date":"1397/06/12 12:50","price":3262},{"date":"1397/06/12 13:00","price":3269},{"date":"1397/06/12 13:10","price":3279},{"date":"1397/06/12 13:20","price":3267},{"date":"1397/06/12 14:10","price":3274},{"date":"1397/06/12 14:20","price":3291},{"date":"1397/06/12 14:40","price":3292},{"date":"1397/06/12 15:10","price":3321},{"date":"1397/06/12 15:30","price":3319},{"date":"1397/06/12 15:40","price":3378},{"date":"1397/06/12 16:00","price":3391},{"date":"1397/06/12 16:20","price":3420},{"date":"1397/06/12 16:30","price":3422},{"date":"1397/06/12 16:50","price":3424},{"date":"1397/06/12 17:00","price":3403},{"date":"1397/06/12 17:10","price":3397},{"date":"1397/06/12 17:20","price":3409},{"date":"1397/06/12 17:30","price":3397},{"date":"1397/06/12 17:50","price":3425},{"date":"1397/06/12 18:00","price":3440},{"date":"1397/06/12 18:10","price":3435},{"date":"1397/06/12 18:20","price":3436},{"date":"1397/06/12 18:30","price":3458},{"date":"1397/06/12 18:50","price":3444},{"date":"1397/06/12 19:00","price":3453},{"date":"1397/06/12 19:10","price":3439},{"date":"1397/06/12 19:20","price":3466},{"date":"1397/06/12 19:30","price":3458},{"date":"1397/06/12 19:50","price":3431},{"date":"1397/06/12 20:00","price":3462},{"date":"1397/06/12 20:10","price":3466},{"date":"1397/06/12 20:20","price":3462},{"date":"1397/06/12 20:30","price":3455},{"date":"1397/06/12 20:50","price":3621},{"date":"1397/06/12 21:00","price":3379},{"date":"1397/06/12 21:10","price":3408},{"date":"1397/06/12 21:20","price":3414}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399