کمترین: 
1310
بیشترین: 
1494
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1410
زمان: 
6/12 21:20
قیمت کرون سوئد امروز 12 شهریور 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 12 شهریور 1397 , 1410 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 10:20","price":1310},{"date":"1397/06/12 11:50","price":1323},{"date":"1397/06/12 12:00","price":1324},{"date":"1397/06/12 12:10","price":1311},{"date":"1397/06/12 12:20","price":1314},{"date":"1397/06/12 12:30","price":1319},{"date":"1397/06/12 12:50","price":1339},{"date":"1397/06/12 13:00","price":1336},{"date":"1397/06/12 13:10","price":1346},{"date":"1397/06/12 13:20","price":1341},{"date":"1397/06/12 14:10","price":1345},{"date":"1397/06/12 14:20","price":1354},{"date":"1397/06/12 14:40","price":1355},{"date":"1397/06/12 15:10","price":1335},{"date":"1397/06/12 15:30","price":1366},{"date":"1397/06/12 15:40","price":1391},{"date":"1397/06/12 16:00","price":1397},{"date":"1397/06/12 16:20","price":1408},{"date":"1397/06/12 16:30","price":1409},{"date":"1397/06/12 17:00","price":1399},{"date":"1397/06/12 17:20","price":1403},{"date":"1397/06/12 17:30","price":1399},{"date":"1397/06/12 17:50","price":1409},{"date":"1397/06/12 18:00","price":1417},{"date":"1397/06/12 18:10","price":1415},{"date":"1397/06/12 18:30","price":1424},{"date":"1397/06/12 18:50","price":1418},{"date":"1397/06/12 19:00","price":1422},{"date":"1397/06/12 19:10","price":1416},{"date":"1397/06/12 19:20","price":1429},{"date":"1397/06/12 19:30","price":1421},{"date":"1397/06/12 19:50","price":1415},{"date":"1397/06/12 20:00","price":1424},{"date":"1397/06/12 20:10","price":1429},{"date":"1397/06/12 20:20","price":1427},{"date":"1397/06/12 20:30","price":1421},{"date":"1397/06/12 20:50","price":1494},{"date":"1397/06/12 21:00","price":1395},{"date":"1397/06/12 21:10","price":1407},{"date":"1397/06/12 21:20","price":1410}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398