کمترین: 
7915
بیشترین: 
8977
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8478
زمان: 
6/12 21:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 12 شهریور 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 12 شهریور 1397 , 8478 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 10:20","price":7923},{"date":"1397/06/12 10:50","price":7920},{"date":"1397/06/12 11:00","price":7915},{"date":"1397/06/12 11:10","price":7918},{"date":"1397/06/12 11:20","price":7923},{"date":"1397/06/12 11:30","price":7926},{"date":"1397/06/12 11:50","price":7992},{"date":"1397/06/12 12:10","price":7956},{"date":"1397/06/12 12:20","price":7932},{"date":"1397/06/12 12:30","price":7953},{"date":"1397/06/12 12:50","price":8072},{"date":"1397/06/12 13:00","price":8065},{"date":"1397/06/12 13:10","price":8109},{"date":"1397/06/12 13:20","price":8117},{"date":"1397/06/12 13:30","price":8080},{"date":"1397/06/12 14:10","price":8112},{"date":"1397/06/12 14:20","price":7997},{"date":"1397/06/12 14:40","price":8159},{"date":"1397/06/12 15:10","price":8041},{"date":"1397/06/12 15:40","price":8374},{"date":"1397/06/12 16:00","price":8122},{"date":"1397/06/12 16:20","price":8474},{"date":"1397/06/12 16:30","price":8204},{"date":"1397/06/12 16:50","price":8482},{"date":"1397/06/12 17:00","price":8433},{"date":"1397/06/12 17:10","price":8373},{"date":"1397/06/12 17:20","price":8451},{"date":"1397/06/12 17:30","price":8379},{"date":"1397/06/12 17:50","price":8482},{"date":"1397/06/12 18:00","price":8519},{"date":"1397/06/12 18:10","price":8464},{"date":"1397/06/12 18:20","price":8510},{"date":"1397/06/12 18:30","price":8517},{"date":"1397/06/12 18:50","price":8526},{"date":"1397/06/12 19:00","price":8552},{"date":"1397/06/12 19:10","price":8476},{"date":"1397/06/12 19:20","price":8586},{"date":"1397/06/12 19:30","price":8567},{"date":"1397/06/12 19:50","price":8476},{"date":"1397/06/12 20:00","price":8557},{"date":"1397/06/12 20:10","price":8566},{"date":"1397/06/12 20:20","price":8575},{"date":"1397/06/12 20:30","price":8534},{"date":"1397/06/12 20:50","price":8977},{"date":"1397/06/12 21:00","price":8367},{"date":"1397/06/12 21:10","price":8441},{"date":"1397/06/12 21:20","price":8478}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398