کمترین: 
9170
بیشترین: 
10377
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9800
زمان: 
6/12 21:20
قیمت دلار کانادا امروز 12 شهریور 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 12 شهریور 1397 , 9800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 10:20","price":9179},{"date":"1397/06/12 10:30","price":9180},{"date":"1397/06/12 10:50","price":9173},{"date":"1397/06/12 11:00","price":9171},{"date":"1397/06/12 11:10","price":9170},{"date":"1397/06/12 11:20","price":9178},{"date":"1397/06/12 11:30","price":9180},{"date":"1397/06/12 11:50","price":9259},{"date":"1397/06/12 12:00","price":9260},{"date":"1397/06/12 12:10","price":9237},{"date":"1397/06/12 12:20","price":9187},{"date":"1397/06/12 12:30","price":9226},{"date":"1397/06/12 12:50","price":9348},{"date":"1397/06/12 13:00","price":9358},{"date":"1397/06/12 13:10","price":9416},{"date":"1397/06/12 13:20","price":9402},{"date":"1397/06/12 13:30","price":9379},{"date":"1397/06/12 14:10","price":9399},{"date":"1397/06/12 14:20","price":9453},{"date":"1397/06/12 14:40","price":9455},{"date":"1397/06/12 15:10","price":9540},{"date":"1397/06/12 15:30","price":9533},{"date":"1397/06/12 15:40","price":9701},{"date":"1397/06/12 16:00","price":9734},{"date":"1397/06/12 16:20","price":9818},{"date":"1397/06/12 16:30","price":9822},{"date":"1397/06/12 16:50","price":9824},{"date":"1397/06/12 17:00","price":9760},{"date":"1397/06/12 17:10","price":9744},{"date":"1397/06/12 17:20","price":9780},{"date":"1397/06/12 17:30","price":9748},{"date":"1397/06/12 17:50","price":9821},{"date":"1397/06/12 18:00","price":9870},{"date":"1397/06/12 18:10","price":9859},{"date":"1397/06/12 18:20","price":9864},{"date":"1397/06/12 18:30","price":9922},{"date":"1397/06/12 18:50","price":9822},{"date":"1397/06/12 19:00","price":9902},{"date":"1397/06/12 19:10","price":9862},{"date":"1397/06/12 19:20","price":9938},{"date":"1397/06/12 19:30","price":9920},{"date":"1397/06/12 19:50","price":9838},{"date":"1397/06/12 20:00","price":9926},{"date":"1397/06/12 20:10","price":9928},{"date":"1397/06/12 20:20","price":9914},{"date":"1397/06/12 20:30","price":9890},{"date":"1397/06/12 20:50","price":10377},{"date":"1397/06/12 21:00","price":9695},{"date":"1397/06/12 21:10","price":9779},{"date":"1397/06/12 21:20","price":9800}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398