کمترین: 
1753
بیشترین: 
1992
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1880
زمان: 
6/12 21:20
قیمت یوان چین امروز 12 شهریور 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 12 شهریور 1397 , 1880 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 10:20","price":1754},{"date":"1397/06/12 11:00","price":1753},{"date":"1397/06/12 11:20","price":1754},{"date":"1397/06/12 11:50","price":1770},{"date":"1397/06/12 12:00","price":1771},{"date":"1397/06/12 12:10","price":1767},{"date":"1397/06/12 12:20","price":1758},{"date":"1397/06/12 12:30","price":1766},{"date":"1397/06/12 12:50","price":1788},{"date":"1397/06/12 13:00","price":1791},{"date":"1397/06/12 13:10","price":1802},{"date":"1397/06/12 13:20","price":1800},{"date":"1397/06/12 13:30","price":1796},{"date":"1397/06/12 14:10","price":1798},{"date":"1397/06/12 14:20","price":1808},{"date":"1397/06/12 14:40","price":1809},{"date":"1397/06/12 15:10","price":1824},{"date":"1397/06/12 15:30","price":1823},{"date":"1397/06/12 15:40","price":1856},{"date":"1397/06/12 16:00","price":1863},{"date":"1397/06/12 16:20","price":1879},{"date":"1397/06/12 16:30","price":1880},{"date":"1397/06/12 16:50","price":1881},{"date":"1397/06/12 17:00","price":1870},{"date":"1397/06/12 17:10","price":1866},{"date":"1397/06/12 17:20","price":1873},{"date":"1397/06/12 17:30","price":1866},{"date":"1397/06/12 17:50","price":1882},{"date":"1397/06/12 18:00","price":1890},{"date":"1397/06/12 18:10","price":1887},{"date":"1397/06/12 18:20","price":1888},{"date":"1397/06/12 18:30","price":1900},{"date":"1397/06/12 18:50","price":1881},{"date":"1397/06/12 19:00","price":1897},{"date":"1397/06/12 19:10","price":1890},{"date":"1397/06/12 19:20","price":1904},{"date":"1397/06/12 19:30","price":1900},{"date":"1397/06/12 19:50","price":1886},{"date":"1397/06/12 20:00","price":1902},{"date":"1397/06/12 20:10","price":1904},{"date":"1397/06/12 20:20","price":1902},{"date":"1397/06/12 20:30","price":1898},{"date":"1397/06/12 20:50","price":1992},{"date":"1397/06/12 21:00","price":1860},{"date":"1397/06/12 21:10","price":1876},{"date":"1397/06/12 21:20","price":1880}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398