کمترین: 
1798
بیشترین: 
2050
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1933
زمان: 
6/12 21:20
قیمت لیر ترکیه امروز 12 شهریور 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 12 شهریور 1397 , 1933 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 10:20","price":1826},{"date":"1397/06/12 10:30","price":1819},{"date":"1397/06/12 10:50","price":1808},{"date":"1397/06/12 11:00","price":1801},{"date":"1397/06/12 11:10","price":1798},{"date":"1397/06/12 11:20","price":1800},{"date":"1397/06/12 11:30","price":1798},{"date":"1397/06/12 11:50","price":1825},{"date":"1397/06/12 12:00","price":1828},{"date":"1397/06/12 12:10","price":1819},{"date":"1397/06/12 12:20","price":1826},{"date":"1397/06/12 12:30","price":1848},{"date":"1397/06/12 12:50","price":1852},{"date":"1397/06/12 13:00","price":1853},{"date":"1397/06/12 13:10","price":1865},{"date":"1397/06/12 13:20","price":1859},{"date":"1397/06/12 13:30","price":1858},{"date":"1397/06/12 14:10","price":1863},{"date":"1397/06/12 14:20","price":1871},{"date":"1397/06/12 14:40","price":1869},{"date":"1397/06/12 15:10","price":1887},{"date":"1397/06/12 15:30","price":1886},{"date":"1397/06/12 15:40","price":1920},{"date":"1397/06/12 16:20","price":1944},{"date":"1397/06/12 16:30","price":1948},{"date":"1397/06/12 16:50","price":1947},{"date":"1397/06/12 17:00","price":1933},{"date":"1397/06/12 17:10","price":1929},{"date":"1397/06/12 17:20","price":1936},{"date":"1397/06/12 17:30","price":1931},{"date":"1397/06/12 17:50","price":1938},{"date":"1397/06/12 18:00","price":1950},{"date":"1397/06/12 18:10","price":1948},{"date":"1397/06/12 18:20","price":1951},{"date":"1397/06/12 18:30","price":1957},{"date":"1397/06/12 18:50","price":1952},{"date":"1397/06/12 19:00","price":1955},{"date":"1397/06/12 19:10","price":1944},{"date":"1397/06/12 19:20","price":1963},{"date":"1397/06/12 19:30","price":1950},{"date":"1397/06/12 19:50","price":1944},{"date":"1397/06/12 20:00","price":1954},{"date":"1397/06/12 20:10","price":1956},{"date":"1397/06/12 20:20","price":1959},{"date":"1397/06/12 20:30","price":1956},{"date":"1397/06/12 20:50","price":2050},{"date":"1397/06/12 21:00","price":1913},{"date":"1397/06/12 21:10","price":1922},{"date":"1397/06/12 21:20","price":1933}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398