کمترین: 
3259
بیشترین: 
3692
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3487
زمان: 
6/12 21:10
قیمت درهم امارات امروز 12 شهریور 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 12 شهریور 1397 , 3487 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 10:20","price":3264},{"date":"1397/06/12 10:50","price":3262},{"date":"1397/06/12 11:00","price":3261},{"date":"1397/06/12 11:20","price":3264},{"date":"1397/06/12 11:30","price":3262},{"date":"1397/06/12 11:50","price":3285},{"date":"1397/06/12 12:00","price":3293},{"date":"1397/06/12 12:10","price":3285},{"date":"1397/06/12 12:20","price":3259},{"date":"1397/06/12 12:30","price":3279},{"date":"1397/06/12 12:50","price":3314},{"date":"1397/06/12 13:00","price":3325},{"date":"1397/06/12 13:10","price":3345},{"date":"1397/06/12 13:20","price":3334},{"date":"1397/06/12 13:30","price":3333},{"date":"1397/06/12 14:10","price":3282},{"date":"1397/06/12 14:20","price":3359},{"date":"1397/06/12 14:40","price":3360},{"date":"1397/06/12 15:10","price":3389},{"date":"1397/06/12 15:30","price":3387},{"date":"1397/06/12 15:40","price":3344},{"date":"1397/06/12 16:00","price":3461},{"date":"1397/06/12 16:20","price":3491},{"date":"1397/06/12 16:30","price":3492},{"date":"1397/06/12 16:50","price":3382},{"date":"1397/06/12 17:00","price":3474},{"date":"1397/06/12 17:10","price":3467},{"date":"1397/06/12 17:20","price":3461},{"date":"1397/06/12 17:30","price":3467},{"date":"1397/06/12 17:50","price":3477},{"date":"1397/06/12 18:00","price":3511},{"date":"1397/06/12 18:10","price":3506},{"date":"1397/06/12 18:30","price":3530},{"date":"1397/06/12 18:50","price":3514},{"date":"1397/06/12 19:00","price":3505},{"date":"1397/06/12 19:10","price":3511},{"date":"1397/06/12 19:20","price":3537},{"date":"1397/06/12 19:30","price":3529},{"date":"1397/06/12 19:50","price":3503},{"date":"1397/06/12 20:00","price":3533},{"date":"1397/06/12 20:10","price":3538},{"date":"1397/06/12 20:20","price":3526},{"date":"1397/06/12 20:50","price":3692},{"date":"1397/06/12 21:00","price":3457},{"date":"1397/06/12 21:10","price":3487}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398