کمترین: 
11169.8
بیشترین: 
11169.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11169.8
زمان: 
6/12 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 12 شهریور 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 12 شهریور 1397 , 11169.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 09:10","price":11169.8}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398