کمترین: 
687.25
بیشترین: 
699.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
697.13
زمان: 
6/12 22:08
قیمت گازوئیل امروز 12 شهریور 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 12 شهریور 1397 , 697.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 05:08","price":688.5},{"date":"1397/06/12 06:08","price":688.38},{"date":"1397/06/12 07:08","price":687.5},{"date":"1397/06/12 08:08","price":687.25},{"date":"1397/06/12 09:08","price":687.63},{"date":"1397/06/12 10:08","price":688.25},{"date":"1397/06/12 11:08","price":688.63},{"date":"1397/06/12 12:08","price":690.13},{"date":"1397/06/12 13:08","price":694},{"date":"1397/06/12 14:08","price":694.88},{"date":"1397/06/12 15:00","price":696.63},{"date":"1397/06/12 16:00","price":696.38},{"date":"1397/06/12 17:08","price":697.38},{"date":"1397/06/12 18:08","price":696.38},{"date":"1397/06/12 19:08","price":699.63},{"date":"1397/06/12 20:08","price":697.38},{"date":"1397/06/12 21:08","price":697.25},{"date":"1397/06/12 22:08","price":697.13}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398