کمترین: 
77.41
بیشترین: 
78.39
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
78
زمان: 
6/12 23:08
قیمت نفت برنت امروز 12 شهریور 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 12 شهریور 1397 , 78 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 05:08","price":77.62},{"date":"1397/06/12 06:08","price":77.56},{"date":"1397/06/12 07:08","price":77.41},{"date":"1397/06/12 08:08","price":77.45},{"date":"1397/06/12 09:08","price":77.47},{"date":"1397/06/12 10:08","price":77.53},{"date":"1397/06/12 11:08","price":77.52},{"date":"1397/06/12 12:08","price":77.73},{"date":"1397/06/12 13:08","price":77.94},{"date":"1397/06/12 14:08","price":78.02},{"date":"1397/06/12 15:00","price":78.15},{"date":"1397/06/12 16:00","price":78.16},{"date":"1397/06/12 17:08","price":78.19},{"date":"1397/06/12 18:08","price":78.16},{"date":"1397/06/12 19:08","price":78.39},{"date":"1397/06/12 20:08","price":78.27},{"date":"1397/06/12 21:08","price":78.2},{"date":"1397/06/12 22:08","price":78.05},{"date":"1397/06/12 23:08","price":78}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398