کمترین: 
2.837
بیشترین: 
2.897
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.86
زمان: 
6/12 22:08
قیمت گاز طبیعی امروز 12 شهریور 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 12 شهریور 1397 , 2.86 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 03:08","price":2.888},{"date":"1397/06/12 04:08","price":2.897},{"date":"1397/06/12 05:08","price":2.896},{"date":"1397/06/12 06:08","price":2.894},{"date":"1397/06/12 09:08","price":2.886},{"date":"1397/06/12 10:08","price":2.889},{"date":"1397/06/12 11:08","price":2.886},{"date":"1397/06/12 13:08","price":2.889},{"date":"1397/06/12 14:08","price":2.859},{"date":"1397/06/12 16:00","price":2.848},{"date":"1397/06/12 17:08","price":2.845},{"date":"1397/06/12 18:08","price":2.837},{"date":"1397/06/12 19:08","price":2.84},{"date":"1397/06/12 20:08","price":2.868},{"date":"1397/06/12 22:08","price":2.86}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398