کمترین: 
1.9949
بیشترین: 
2.0335
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0286
زمان: 
6/12 22:08
قیمت بنزین امروز 12 شهریور 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 12 شهریور 1397 , 2.0286 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 03:08","price":2.0015},{"date":"1397/06/12 04:08","price":1.9995},{"date":"1397/06/12 05:08","price":1.9968},{"date":"1397/06/12 06:08","price":1.9949},{"date":"1397/06/12 07:08","price":1.9985},{"date":"1397/06/12 08:08","price":1.9995},{"date":"1397/06/12 10:08","price":2.002},{"date":"1397/06/12 11:08","price":2.005},{"date":"1397/06/12 12:08","price":2.0078},{"date":"1397/06/12 13:08","price":2.0205},{"date":"1397/06/12 14:08","price":2.0201},{"date":"1397/06/12 15:00","price":2.0275},{"date":"1397/06/12 16:00","price":2.0235},{"date":"1397/06/12 17:08","price":2.0275},{"date":"1397/06/12 18:08","price":2.026},{"date":"1397/06/12 19:08","price":2.0335},{"date":"1397/06/12 20:08","price":2.0305},{"date":"1397/06/12 21:08","price":2.028},{"date":"1397/06/12 22:08","price":2.0286}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398