کمترین: 
2.241
بیشترین: 
2.2781
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2715
زمان: 
6/12 22:08
قیمت نفت کوره امروز 12 شهریور 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 12 شهریور 1397 , 2.2715 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 03:08","price":2.2489},{"date":"1397/06/12 04:08","price":2.2467},{"date":"1397/06/12 05:08","price":2.2446},{"date":"1397/06/12 06:08","price":2.2439},{"date":"1397/06/12 07:08","price":2.2414},{"date":"1397/06/12 08:08","price":2.241},{"date":"1397/06/12 09:08","price":2.2416},{"date":"1397/06/12 10:08","price":2.2437},{"date":"1397/06/12 11:08","price":2.2466},{"date":"1397/06/12 12:08","price":2.2511},{"date":"1397/06/12 13:08","price":2.2618},{"date":"1397/06/12 14:08","price":2.2641},{"date":"1397/06/12 15:00","price":2.2681},{"date":"1397/06/12 16:00","price":2.2683},{"date":"1397/06/12 17:08","price":2.2712},{"date":"1397/06/12 18:08","price":2.2698},{"date":"1397/06/12 19:08","price":2.2781},{"date":"1397/06/12 20:08","price":2.2718},{"date":"1397/06/12 21:08","price":2.2695},{"date":"1397/06/12 22:08","price":2.2715}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398