کمترین: 
69.62
بیشترین: 
70.11
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.11
زمان: 
6/12 22:08
قیمت نفت سبک امروز 12 شهریور 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 12 شهریور 1397 , 70.11 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/12 03:08","price":69.96},{"date":"1397/06/12 04:08","price":69.9},{"date":"1397/06/12 05:08","price":69.84},{"date":"1397/06/12 06:08","price":69.81},{"date":"1397/06/12 07:08","price":69.62},{"date":"1397/06/12 08:08","price":69.63},{"date":"1397/06/12 09:08","price":69.66},{"date":"1397/06/12 10:08","price":69.67},{"date":"1397/06/12 11:08","price":69.66},{"date":"1397/06/12 12:08","price":69.72},{"date":"1397/06/12 13:08","price":69.83},{"date":"1397/06/12 14:08","price":69.88},{"date":"1397/06/12 15:00","price":69.95},{"date":"1397/06/12 16:00","price":69.97},{"date":"1397/06/12 17:08","price":69.94},{"date":"1397/06/12 19:08","price":70.11},{"date":"1397/06/12 20:08","price":70.08},{"date":"1397/06/12 21:08","price":70.09},{"date":"1397/06/12 22:08","price":70.11}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398