کمترین: 
153
بیشترین: 
177
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
177
زمان: 
6/11 20:30
قیمت روبل روسیه امروز 11 شهریور 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 11 شهریور 1397 , 177 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/11 11:30","price":167},{"date":"1397/06/11 11:50","price":169},{"date":"1397/06/11 12:00","price":153},{"date":"1397/06/11 12:10","price":164},{"date":"1397/06/11 12:20","price":170},{"date":"1397/06/11 12:30","price":165},{"date":"1397/06/11 12:50","price":170},{"date":"1397/06/11 13:00","price":173},{"date":"1397/06/11 13:10","price":170},{"date":"1397/06/11 13:20","price":172},{"date":"1397/06/11 13:50","price":173},{"date":"1397/06/11 14:20","price":171},{"date":"1397/06/11 14:30","price":172},{"date":"1397/06/11 14:50","price":174},{"date":"1397/06/11 15:00","price":172},{"date":"1397/06/11 15:10","price":173},{"date":"1397/06/11 16:00","price":174},{"date":"1397/06/11 16:10","price":168},{"date":"1397/06/11 16:20","price":172},{"date":"1397/06/11 16:30","price":173},{"date":"1397/06/11 16:50","price":172},{"date":"1397/06/11 17:30","price":173},{"date":"1397/06/11 17:50","price":171},{"date":"1397/06/11 18:10","price":172},{"date":"1397/06/11 18:30","price":173},{"date":"1397/06/11 19:00","price":174},{"date":"1397/06/11 20:30","price":177}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398