کمترین: 
8.8
بیشترین: 
9.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9.8
زمان: 
6/11 20:30
قیمت دینار عراق امروز 11 شهریور 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 11 شهریور 1397 , 9.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/11 11:30","price":9.3},{"date":"1397/06/11 11:50","price":9.4},{"date":"1397/06/11 12:00","price":8.8},{"date":"1397/06/11 12:10","price":9.4},{"date":"1397/06/11 12:20","price":9.2},{"date":"1397/06/11 12:30","price":9.4},{"date":"1397/06/11 13:00","price":9.5},{"date":"1397/06/11 13:50","price":9.6},{"date":"1397/06/11 14:10","price":9.5},{"date":"1397/06/11 14:30","price":9.6},{"date":"1397/06/11 15:00","price":9.5},{"date":"1397/06/11 15:10","price":9.6},{"date":"1397/06/11 16:10","price":9.3},{"date":"1397/06/11 16:20","price":9.6},{"date":"1397/06/11 17:20","price":9.5},{"date":"1397/06/11 17:30","price":9.6},{"date":"1397/06/11 17:50","price":9.5},{"date":"1397/06/11 18:30","price":9.6},{"date":"1397/06/11 19:10","price":9.7},{"date":"1397/06/11 19:20","price":9.6},{"date":"1397/06/11 19:30","price":9.7},{"date":"1397/06/11 20:30","price":9.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398