کمترین: 
6266
بیشترین: 
7004
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7004
زمان: 
6/11 20:30
قیمت منات آذربایجان امروز 11 شهریور 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 11 شهریور 1397 , 7004 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/11 10:20","price":6553},{"date":"1397/06/11 10:30","price":6543},{"date":"1397/06/11 11:00","price":6553},{"date":"1397/06/11 11:20","price":6543},{"date":"1397/06/11 11:30","price":6631},{"date":"1397/06/11 11:50","price":6694},{"date":"1397/06/11 12:00","price":6266},{"date":"1397/06/11 12:10","price":6518},{"date":"1397/06/11 12:20","price":6549},{"date":"1397/06/11 12:50","price":6746},{"date":"1397/06/11 13:00","price":6814},{"date":"1397/06/11 13:10","price":6775},{"date":"1397/06/11 13:20","price":6759},{"date":"1397/06/11 13:30","price":6829},{"date":"1397/06/11 13:50","price":6798},{"date":"1397/06/11 14:00","price":6783},{"date":"1397/06/11 14:10","price":6845},{"date":"1397/06/11 14:20","price":6736},{"date":"1397/06/11 14:30","price":6810},{"date":"1397/06/11 14:50","price":6877},{"date":"1397/06/11 15:00","price":6808},{"date":"1397/06/11 15:10","price":6843},{"date":"1397/06/11 15:20","price":6870},{"date":"1397/06/11 15:30","price":6841},{"date":"1397/06/11 15:50","price":6837},{"date":"1397/06/11 16:00","price":6876},{"date":"1397/06/11 16:10","price":6648},{"date":"1397/06/11 16:20","price":6839},{"date":"1397/06/11 16:30","price":6880},{"date":"1397/06/11 16:50","price":6828},{"date":"1397/06/11 17:00","price":6829},{"date":"1397/06/11 17:20","price":6821},{"date":"1397/06/11 17:30","price":6856},{"date":"1397/06/11 17:50","price":6787},{"date":"1397/06/11 18:00","price":6784},{"date":"1397/06/11 18:10","price":6808},{"date":"1397/06/11 18:20","price":6800},{"date":"1397/06/11 18:30","price":6837},{"date":"1397/06/11 18:50","price":6860},{"date":"1397/06/11 19:00","price":6868},{"date":"1397/06/11 19:10","price":6894},{"date":"1397/06/11 19:20","price":6880},{"date":"1397/06/11 19:30","price":6895},{"date":"1397/06/11 20:30","price":7004}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398