کمترین: 
326
بیشترین: 
365
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
365
زمان: 
6/11 20:30
قیمت بات تایلند امروز 11 شهریور 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 11 شهریور 1397 , 365 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/11 10:20","price":341},{"date":"1397/06/11 11:30","price":345},{"date":"1397/06/11 11:50","price":348},{"date":"1397/06/11 12:00","price":326},{"date":"1397/06/11 12:10","price":350},{"date":"1397/06/11 12:20","price":341},{"date":"1397/06/11 12:30","price":351},{"date":"1397/06/11 13:00","price":355},{"date":"1397/06/11 13:10","price":353},{"date":"1397/06/11 13:20","price":352},{"date":"1397/06/11 13:30","price":356},{"date":"1397/06/11 13:50","price":357},{"date":"1397/06/11 14:00","price":356},{"date":"1397/06/11 14:10","price":357},{"date":"1397/06/11 14:20","price":354},{"date":"1397/06/11 14:30","price":356},{"date":"1397/06/11 14:50","price":358},{"date":"1397/06/11 15:00","price":355},{"date":"1397/06/11 15:10","price":356},{"date":"1397/06/11 15:20","price":358},{"date":"1397/06/11 15:50","price":356},{"date":"1397/06/11 16:00","price":358},{"date":"1397/06/11 16:10","price":346},{"date":"1397/06/11 16:20","price":356},{"date":"1397/06/11 16:30","price":358},{"date":"1397/06/11 16:50","price":356},{"date":"1397/06/11 17:20","price":355},{"date":"1397/06/11 17:30","price":357},{"date":"1397/06/11 17:50","price":353},{"date":"1397/06/11 18:00","price":354},{"date":"1397/06/11 18:10","price":355},{"date":"1397/06/11 18:20","price":354},{"date":"1397/06/11 18:30","price":357},{"date":"1397/06/11 18:50","price":358},{"date":"1397/06/11 19:10","price":359},{"date":"1397/06/11 19:20","price":358},{"date":"1397/06/11 19:30","price":359},{"date":"1397/06/11 20:30","price":365}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398