کمترین: 
2603
بیشترین: 
2910
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2910
زمان: 
6/11 20:30
قیمت رینگیت مالزی امروز 11 شهریور 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 11 شهریور 1397 , 2910 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/11 10:20","price":2718},{"date":"1397/06/11 10:30","price":2723},{"date":"1397/06/11 11:20","price":2718},{"date":"1397/06/11 11:30","price":2755},{"date":"1397/06/11 11:50","price":2777},{"date":"1397/06/11 12:00","price":2603},{"date":"1397/06/11 12:10","price":2790},{"date":"1397/06/11 12:20","price":2721},{"date":"1397/06/11 12:30","price":2803},{"date":"1397/06/11 13:00","price":2831},{"date":"1397/06/11 13:10","price":2812},{"date":"1397/06/11 13:20","price":2808},{"date":"1397/06/11 13:30","price":2815},{"date":"1397/06/11 13:50","price":2847},{"date":"1397/06/11 14:00","price":2840},{"date":"1397/06/11 14:10","price":2818},{"date":"1397/06/11 14:20","price":2821},{"date":"1397/06/11 14:30","price":2839},{"date":"1397/06/11 14:50","price":2857},{"date":"1397/06/11 15:00","price":2829},{"date":"1397/06/11 15:10","price":2837},{"date":"1397/06/11 15:20","price":2855},{"date":"1397/06/11 15:30","price":2852},{"date":"1397/06/11 15:50","price":2841},{"date":"1397/06/11 16:00","price":2857},{"date":"1397/06/11 16:10","price":2762},{"date":"1397/06/11 16:20","price":2841},{"date":"1397/06/11 16:30","price":2855},{"date":"1397/06/11 16:50","price":2837},{"date":"1397/06/11 17:20","price":2832},{"date":"1397/06/11 17:30","price":2850},{"date":"1397/06/11 17:50","price":2823},{"date":"1397/06/11 18:00","price":2822},{"date":"1397/06/11 18:10","price":2832},{"date":"1397/06/11 18:20","price":2829},{"date":"1397/06/11 18:30","price":2844},{"date":"1397/06/11 18:50","price":2850},{"date":"1397/06/11 19:00","price":2857},{"date":"1397/06/11 19:10","price":2867},{"date":"1397/06/11 19:20","price":2858},{"date":"1397/06/11 19:30","price":2865},{"date":"1397/06/11 20:30","price":2910}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398