کمترین: 
1365
بیشترین: 
1525
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1525
زمان: 
6/11 20:30
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 11 شهریور 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 11 شهریور 1397 , 1525 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/11 10:20","price":1427},{"date":"1397/06/11 11:10","price":1425},{"date":"1397/06/11 11:30","price":1444},{"date":"1397/06/11 11:50","price":1458},{"date":"1397/06/11 12:00","price":1365},{"date":"1397/06/11 12:10","price":1462},{"date":"1397/06/11 12:20","price":1469},{"date":"1397/06/11 13:00","price":1484},{"date":"1397/06/11 13:10","price":1476},{"date":"1397/06/11 13:20","price":1472},{"date":"1397/06/11 13:30","price":1476},{"date":"1397/06/11 13:50","price":1492},{"date":"1397/06/11 14:00","price":1489},{"date":"1397/06/11 14:10","price":1477},{"date":"1397/06/11 14:20","price":1479},{"date":"1397/06/11 14:30","price":1488},{"date":"1397/06/11 14:50","price":1498},{"date":"1397/06/11 15:00","price":1483},{"date":"1397/06/11 15:10","price":1487},{"date":"1397/06/11 15:20","price":1496},{"date":"1397/06/11 15:30","price":1495},{"date":"1397/06/11 15:50","price":1489},{"date":"1397/06/11 16:00","price":1498},{"date":"1397/06/11 16:10","price":1451},{"date":"1397/06/11 16:20","price":1489},{"date":"1397/06/11 16:30","price":1497},{"date":"1397/06/11 16:50","price":1487},{"date":"1397/06/11 17:20","price":1485},{"date":"1397/06/11 17:30","price":1494},{"date":"1397/06/11 17:50","price":1480},{"date":"1397/06/11 18:00","price":1479},{"date":"1397/06/11 18:10","price":1484},{"date":"1397/06/11 18:20","price":1483},{"date":"1397/06/11 18:30","price":1491},{"date":"1397/06/11 18:50","price":1494},{"date":"1397/06/11 19:00","price":1498},{"date":"1397/06/11 19:10","price":1503},{"date":"1397/06/11 19:20","price":1498},{"date":"1397/06/11 19:30","price":1502},{"date":"1397/06/11 20:30","price":1525}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398