کمترین: 
7809
بیشترین: 
8728
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8728
زمان: 
6/11 20:30
قیمت دلار سنگاپور امروز 11 شهریور 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 11 شهریور 1397 , 8728 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/11 10:20","price":8166},{"date":"1397/06/11 11:30","price":8264},{"date":"1397/06/11 11:50","price":8342},{"date":"1397/06/11 12:00","price":7809},{"date":"1397/06/11 12:10","price":8123},{"date":"1397/06/11 12:20","price":8407},{"date":"1397/06/11 12:30","price":8162},{"date":"1397/06/11 12:50","price":8407},{"date":"1397/06/11 13:00","price":8561},{"date":"1397/06/11 13:10","price":8443},{"date":"1397/06/11 13:20","price":8491},{"date":"1397/06/11 13:30","price":8510},{"date":"1397/06/11 13:50","price":8540},{"date":"1397/06/11 14:00","price":8453},{"date":"1397/06/11 14:10","price":8520},{"date":"1397/06/11 14:20","price":8395},{"date":"1397/06/11 14:30","price":8516},{"date":"1397/06/11 14:50","price":8571},{"date":"1397/06/11 15:00","price":8484},{"date":"1397/06/11 15:10","price":8508},{"date":"1397/06/11 15:20","price":8562},{"date":"1397/06/11 15:30","price":8526},{"date":"1397/06/11 15:50","price":8540},{"date":"1397/06/11 16:00","price":8569},{"date":"1397/06/11 16:10","price":8303},{"date":"1397/06/11 16:20","price":8523},{"date":"1397/06/11 16:30","price":8564},{"date":"1397/06/11 16:50","price":8518},{"date":"1397/06/11 17:00","price":8505},{"date":"1397/06/11 17:10","price":8511},{"date":"1397/06/11 17:20","price":8501},{"date":"1397/06/11 17:30","price":8550},{"date":"1397/06/11 17:50","price":8467},{"date":"1397/06/11 18:00","price":8465},{"date":"1397/06/11 18:10","price":8494},{"date":"1397/06/11 18:20","price":8484},{"date":"1397/06/11 18:30","price":8521},{"date":"1397/06/11 18:50","price":8559},{"date":"1397/06/11 19:00","price":8569},{"date":"1397/06/11 19:10","price":8591},{"date":"1397/06/11 19:20","price":8574},{"date":"1397/06/11 19:30","price":8594},{"date":"1397/06/11 20:30","price":8728}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398