کمترین: 
1279
بیشترین: 
1430
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1430
زمان: 
6/11 20:30
قیمت کرون نروژ امروز 11 شهریور 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 11 شهریور 1397 , 1430 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/11 10:20","price":1335},{"date":"1397/06/11 10:30","price":1337},{"date":"1397/06/11 11:20","price":1335},{"date":"1397/06/11 11:30","price":1353},{"date":"1397/06/11 11:50","price":1364},{"date":"1397/06/11 12:00","price":1279},{"date":"1397/06/11 12:10","price":1370},{"date":"1397/06/11 12:20","price":1337},{"date":"1397/06/11 12:30","price":1377},{"date":"1397/06/11 13:00","price":1391},{"date":"1397/06/11 13:10","price":1380},{"date":"1397/06/11 13:30","price":1383},{"date":"1397/06/11 13:50","price":1399},{"date":"1397/06/11 14:00","price":1395},{"date":"1397/06/11 14:10","price":1384},{"date":"1397/06/11 14:20","price":1386},{"date":"1397/06/11 14:30","price":1395},{"date":"1397/06/11 14:50","price":1404},{"date":"1397/06/11 15:00","price":1390},{"date":"1397/06/11 15:10","price":1393},{"date":"1397/06/11 15:20","price":1402},{"date":"1397/06/11 15:30","price":1401},{"date":"1397/06/11 15:50","price":1396},{"date":"1397/06/11 16:00","price":1404},{"date":"1397/06/11 16:10","price":1357},{"date":"1397/06/11 16:20","price":1396},{"date":"1397/06/11 16:30","price":1404},{"date":"1397/06/11 16:50","price":1394},{"date":"1397/06/11 17:20","price":1391},{"date":"1397/06/11 17:30","price":1400},{"date":"1397/06/11 17:50","price":1387},{"date":"1397/06/11 18:00","price":1386},{"date":"1397/06/11 18:10","price":1391},{"date":"1397/06/11 18:20","price":1390},{"date":"1397/06/11 18:30","price":1396},{"date":"1397/06/11 18:50","price":1400},{"date":"1397/06/11 19:00","price":1404},{"date":"1397/06/11 19:10","price":1409},{"date":"1397/06/11 19:20","price":1404},{"date":"1397/06/11 19:30","price":1407},{"date":"1397/06/11 20:30","price":1430}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398