کمترین: 
1619
بیشترین: 
1864
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1864
زمان: 
6/11 20:30
قیمت کرون دانمارک امروز 11 شهریور 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 11 شهریور 1397 , 1864 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/11 10:20","price":1744},{"date":"1397/06/11 10:30","price":1742},{"date":"1397/06/11 10:50","price":1744},{"date":"1397/06/11 11:00","price":1742},{"date":"1397/06/11 11:20","price":1744},{"date":"1397/06/11 11:30","price":1763},{"date":"1397/06/11 11:50","price":1782},{"date":"1397/06/11 12:00","price":1619},{"date":"1397/06/11 12:10","price":1735},{"date":"1397/06/11 12:20","price":1796},{"date":"1397/06/11 12:30","price":1743},{"date":"1397/06/11 12:50","price":1796},{"date":"1397/06/11 13:00","price":1829},{"date":"1397/06/11 13:10","price":1788},{"date":"1397/06/11 13:20","price":1814},{"date":"1397/06/11 13:30","price":1818},{"date":"1397/06/11 13:50","price":1824},{"date":"1397/06/11 14:00","price":1805},{"date":"1397/06/11 14:10","price":1820},{"date":"1397/06/11 14:20","price":1793},{"date":"1397/06/11 14:30","price":1813},{"date":"1397/06/11 14:50","price":1831},{"date":"1397/06/11 15:00","price":1812},{"date":"1397/06/11 15:10","price":1817},{"date":"1397/06/11 15:20","price":1829},{"date":"1397/06/11 15:30","price":1827},{"date":"1397/06/11 15:50","price":1824},{"date":"1397/06/11 16:00","price":1830},{"date":"1397/06/11 16:10","price":1774},{"date":"1397/06/11 16:20","price":1820},{"date":"1397/06/11 16:30","price":1831},{"date":"1397/06/11 16:50","price":1819},{"date":"1397/06/11 17:00","price":1818},{"date":"1397/06/11 17:20","price":1816},{"date":"1397/06/11 17:30","price":1825},{"date":"1397/06/11 17:50","price":1809},{"date":"1397/06/11 18:00","price":1808},{"date":"1397/06/11 18:10","price":1812},{"date":"1397/06/11 18:30","price":1822},{"date":"1397/06/11 18:50","price":1828},{"date":"1397/06/11 19:10","price":1835},{"date":"1397/06/11 19:20","price":1831},{"date":"1397/06/11 19:30","price":1836},{"date":"1397/06/11 20:30","price":1864}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398