کمترین: 
2855
بیشترین: 
3288
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3288
زمان: 
6/11 20:30
قیمت ریال قطر امروز 11 شهریور 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 11 شهریور 1397 , 3288 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/11 10:20","price":3072},{"date":"1397/06/11 11:10","price":3077},{"date":"1397/06/11 11:20","price":3072},{"date":"1397/06/11 11:30","price":3109},{"date":"1397/06/11 11:50","price":3135},{"date":"1397/06/11 12:00","price":2855},{"date":"1397/06/11 12:10","price":3060},{"date":"1397/06/11 12:20","price":3057},{"date":"1397/06/11 12:30","price":3075},{"date":"1397/06/11 12:50","price":3156},{"date":"1397/06/11 13:00","price":3225},{"date":"1397/06/11 13:10","price":3155},{"date":"1397/06/11 13:20","price":3163},{"date":"1397/06/11 13:30","price":3203},{"date":"1397/06/11 13:50","price":3217},{"date":"1397/06/11 14:00","price":3210},{"date":"1397/06/11 14:10","price":3196},{"date":"1397/06/11 14:20","price":3188},{"date":"1397/06/11 14:30","price":3197},{"date":"1397/06/11 14:50","price":3218},{"date":"1397/06/11 15:00","price":3196},{"date":"1397/06/11 15:10","price":3213},{"date":"1397/06/11 15:20","price":3253},{"date":"1397/06/11 15:30","price":3223},{"date":"1397/06/11 15:50","price":3207},{"date":"1397/06/11 16:00","price":3229},{"date":"1397/06/11 16:10","price":3125},{"date":"1397/06/11 16:20","price":3237},{"date":"1397/06/11 16:30","price":3226},{"date":"1397/06/11 16:50","price":3218},{"date":"1397/06/11 17:00","price":3204},{"date":"1397/06/11 17:10","price":3207},{"date":"1397/06/11 17:20","price":3199},{"date":"1397/06/11 17:30","price":3221},{"date":"1397/06/11 17:50","price":3190},{"date":"1397/06/11 18:00","price":3189},{"date":"1397/06/11 18:10","price":3200},{"date":"1397/06/11 18:30","price":3210},{"date":"1397/06/11 18:50","price":3221},{"date":"1397/06/11 19:00","price":3225},{"date":"1397/06/11 19:10","price":3237},{"date":"1397/06/11 19:20","price":3227},{"date":"1397/06/11 19:30","price":3238},{"date":"1397/06/11 20:30","price":3288}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398