کمترین: 
2860
بیشترین: 
3197
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3197
زمان: 
6/11 20:30
قیمت ریال عربستان امروز 11 شهریور 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 11 شهریور 1397 , 3197 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/11 10:20","price":2992},{"date":"1397/06/11 10:30","price":2987},{"date":"1397/06/11 10:50","price":2992},{"date":"1397/06/11 11:20","price":2987},{"date":"1397/06/11 11:30","price":3023},{"date":"1397/06/11 11:50","price":3056},{"date":"1397/06/11 12:00","price":2860},{"date":"1397/06/11 12:10","price":3065},{"date":"1397/06/11 12:20","price":3080},{"date":"1397/06/11 13:00","price":3136},{"date":"1397/06/11 13:10","price":3093},{"date":"1397/06/11 13:20","price":3111},{"date":"1397/06/11 13:30","price":3118},{"date":"1397/06/11 13:50","price":3128},{"date":"1397/06/11 14:00","price":3121},{"date":"1397/06/11 14:10","price":3125},{"date":"1397/06/11 14:20","price":3100},{"date":"1397/06/11 14:30","price":3119},{"date":"1397/06/11 14:50","price":3140},{"date":"1397/06/11 15:00","price":3108},{"date":"1397/06/11 15:10","price":3124},{"date":"1397/06/11 15:20","price":3136},{"date":"1397/06/11 15:30","price":3134},{"date":"1397/06/11 15:50","price":3121},{"date":"1397/06/11 16:00","price":3139},{"date":"1397/06/11 16:10","price":3042},{"date":"1397/06/11 16:20","price":3122},{"date":"1397/06/11 16:30","price":3141},{"date":"1397/06/11 16:50","price":3117},{"date":"1397/06/11 17:00","price":3118},{"date":"1397/06/11 17:20","price":3114},{"date":"1397/06/11 17:30","price":3132},{"date":"1397/06/11 17:50","price":3098},{"date":"1397/06/11 18:00","price":3101},{"date":"1397/06/11 18:10","price":3111},{"date":"1397/06/11 18:20","price":3104},{"date":"1397/06/11 18:30","price":3125},{"date":"1397/06/11 18:50","price":3135},{"date":"1397/06/11 19:00","price":3139},{"date":"1397/06/11 19:10","price":3151},{"date":"1397/06/11 19:20","price":3141},{"date":"1397/06/11 19:30","price":3148},{"date":"1397/06/11 20:30","price":3197}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398