کمترین: 
1138
بیشترین: 
1311
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1311
زمان: 
6/11 20:30
قیمت کرون سوئد امروز 11 شهریور 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 11 شهریور 1397 , 1311 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/11 10:20","price":1227},{"date":"1397/06/11 10:30","price":1225},{"date":"1397/06/11 10:50","price":1227},{"date":"1397/06/11 11:00","price":1225},{"date":"1397/06/11 11:30","price":1239},{"date":"1397/06/11 11:50","price":1253},{"date":"1397/06/11 12:00","price":1138},{"date":"1397/06/11 12:10","price":1220},{"date":"1397/06/11 12:20","price":1263},{"date":"1397/06/11 12:30","price":1226},{"date":"1397/06/11 12:50","price":1252},{"date":"1397/06/11 13:00","price":1286},{"date":"1397/06/11 13:10","price":1268},{"date":"1397/06/11 13:20","price":1275},{"date":"1397/06/11 13:30","price":1278},{"date":"1397/06/11 13:50","price":1272},{"date":"1397/06/11 14:00","price":1270},{"date":"1397/06/11 14:10","price":1271},{"date":"1397/06/11 14:20","price":1261},{"date":"1397/06/11 14:30","price":1275},{"date":"1397/06/11 14:50","price":1287},{"date":"1397/06/11 15:00","price":1274},{"date":"1397/06/11 15:10","price":1278},{"date":"1397/06/11 15:20","price":1286},{"date":"1397/06/11 15:30","price":1281},{"date":"1397/06/11 15:50","price":1280},{"date":"1397/06/11 16:00","price":1286},{"date":"1397/06/11 16:10","price":1247},{"date":"1397/06/11 16:20","price":1280},{"date":"1397/06/11 16:30","price":1286},{"date":"1397/06/11 16:50","price":1278},{"date":"1397/06/11 17:00","price":1277},{"date":"1397/06/11 17:10","price":1278},{"date":"1397/06/11 17:20","price":1277},{"date":"1397/06/11 17:30","price":1283},{"date":"1397/06/11 17:50","price":1270},{"date":"1397/06/11 18:00","price":1271},{"date":"1397/06/11 18:10","price":1274},{"date":"1397/06/11 18:20","price":1273},{"date":"1397/06/11 18:30","price":1280},{"date":"1397/06/11 18:50","price":1286},{"date":"1397/06/11 19:10","price":1290},{"date":"1397/06/11 19:20","price":1288},{"date":"1397/06/11 19:30","price":1291},{"date":"1397/06/11 20:30","price":1311}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399