کمترین: 
147
بیشترین: 
164
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
164
زمان: 
6/11 20:30
قیمت افغانی امروز 11 شهریور 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 11 شهریور 1397 , 164 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/11 10:20","price":154},{"date":"1397/06/11 11:30","price":156},{"date":"1397/06/11 11:50","price":157},{"date":"1397/06/11 12:00","price":147},{"date":"1397/06/11 12:10","price":158},{"date":"1397/06/11 12:20","price":157},{"date":"1397/06/11 12:30","price":158},{"date":"1397/06/11 12:50","price":159},{"date":"1397/06/11 13:00","price":161},{"date":"1397/06/11 13:10","price":159},{"date":"1397/06/11 13:30","price":160},{"date":"1397/06/11 13:50","price":161},{"date":"1397/06/11 14:00","price":160},{"date":"1397/06/11 14:10","price":161},{"date":"1397/06/11 14:20","price":159},{"date":"1397/06/11 14:30","price":160},{"date":"1397/06/11 14:50","price":161},{"date":"1397/06/11 15:00","price":160},{"date":"1397/06/11 15:10","price":161},{"date":"1397/06/11 15:20","price":163},{"date":"1397/06/11 15:30","price":161},{"date":"1397/06/11 16:10","price":157},{"date":"1397/06/11 16:20","price":161},{"date":"1397/06/11 17:00","price":160},{"date":"1397/06/11 17:30","price":161},{"date":"1397/06/11 17:50","price":159},{"date":"1397/06/11 18:10","price":160},{"date":"1397/06/11 18:30","price":161},{"date":"1397/06/11 19:10","price":162},{"date":"1397/06/11 19:20","price":161},{"date":"1397/06/11 19:30","price":162},{"date":"1397/06/11 20:30","price":164}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398