کمترین: 
7974
بیشترین: 
9183
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9183
زمان: 
6/11 20:30
قیمت دلار کانادا امروز 11 شهریور 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 11 شهریور 1397 , 9183 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/11 10:20","price":8592},{"date":"1397/06/11 10:30","price":8579},{"date":"1397/06/11 10:50","price":8592},{"date":"1397/06/11 11:00","price":8579},{"date":"1397/06/11 11:20","price":8592},{"date":"1397/06/11 11:30","price":8683},{"date":"1397/06/11 11:50","price":8777},{"date":"1397/06/11 12:00","price":7974},{"date":"1397/06/11 12:10","price":8547},{"date":"1397/06/11 12:20","price":8845},{"date":"1397/06/11 12:30","price":8588},{"date":"1397/06/11 12:50","price":8845},{"date":"1397/06/11 13:00","price":9007},{"date":"1397/06/11 13:10","price":8810},{"date":"1397/06/11 13:20","price":8934},{"date":"1397/06/11 13:30","price":8954},{"date":"1397/06/11 13:50","price":8985},{"date":"1397/06/11 14:00","price":8894},{"date":"1397/06/11 14:10","price":8964},{"date":"1397/06/11 14:20","price":8833},{"date":"1397/06/11 14:30","price":8930},{"date":"1397/06/11 14:50","price":9018},{"date":"1397/06/11 15:00","price":8927},{"date":"1397/06/11 15:10","price":8952},{"date":"1397/06/11 15:20","price":9009},{"date":"1397/06/11 15:30","price":8970},{"date":"1397/06/11 15:50","price":8986},{"date":"1397/06/11 16:00","price":9016},{"date":"1397/06/11 16:10","price":8736},{"date":"1397/06/11 16:20","price":8967},{"date":"1397/06/11 16:30","price":9021},{"date":"1397/06/11 16:50","price":8963},{"date":"1397/06/11 17:00","price":8955},{"date":"1397/06/11 17:20","price":8944},{"date":"1397/06/11 17:30","price":8989},{"date":"1397/06/11 17:50","price":8909},{"date":"1397/06/11 18:00","price":8907},{"date":"1397/06/11 18:10","price":8927},{"date":"1397/06/11 18:30","price":8975},{"date":"1397/06/11 18:50","price":9006},{"date":"1397/06/11 19:10","price":9039},{"date":"1397/06/11 19:20","price":9021},{"date":"1397/06/11 19:30","price":9042},{"date":"1397/06/11 20:30","price":9183}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399