کمترین: 
1522
بیشترین: 
1753
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1753
زمان: 
6/11 20:30
قیمت یوان چین امروز 11 شهریور 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 11 شهریور 1397 , 1753 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/11 10:20","price":1640},{"date":"1397/06/11 10:30","price":1638},{"date":"1397/06/11 10:50","price":1640},{"date":"1397/06/11 11:00","price":1638},{"date":"1397/06/11 11:20","price":1640},{"date":"1397/06/11 11:30","price":1657},{"date":"1397/06/11 11:50","price":1675},{"date":"1397/06/11 12:00","price":1522},{"date":"1397/06/11 12:10","price":1631},{"date":"1397/06/11 12:20","price":1688},{"date":"1397/06/11 12:30","price":1639},{"date":"1397/06/11 12:50","price":1688},{"date":"1397/06/11 13:00","price":1719},{"date":"1397/06/11 13:10","price":1681},{"date":"1397/06/11 13:20","price":1705},{"date":"1397/06/11 13:30","price":1709},{"date":"1397/06/11 13:50","price":1715},{"date":"1397/06/11 14:00","price":1698},{"date":"1397/06/11 14:10","price":1711},{"date":"1397/06/11 14:20","price":1686},{"date":"1397/06/11 14:30","price":1704},{"date":"1397/06/11 14:50","price":1721},{"date":"1397/06/11 15:00","price":1704},{"date":"1397/06/11 15:10","price":1709},{"date":"1397/06/11 15:20","price":1720},{"date":"1397/06/11 15:30","price":1712},{"date":"1397/06/11 15:50","price":1715},{"date":"1397/06/11 16:00","price":1721},{"date":"1397/06/11 16:10","price":1668},{"date":"1397/06/11 16:20","price":1712},{"date":"1397/06/11 16:30","price":1722},{"date":"1397/06/11 16:50","price":1711},{"date":"1397/06/11 17:00","price":1709},{"date":"1397/06/11 17:20","price":1707},{"date":"1397/06/11 17:30","price":1716},{"date":"1397/06/11 17:50","price":1701},{"date":"1397/06/11 18:00","price":1700},{"date":"1397/06/11 18:10","price":1704},{"date":"1397/06/11 18:30","price":1713},{"date":"1397/06/11 18:50","price":1719},{"date":"1397/06/11 19:10","price":1725},{"date":"1397/06/11 19:20","price":1722},{"date":"1397/06/11 19:30","price":1726},{"date":"1397/06/11 20:30","price":1753}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398