کمترین: 
1639
بیشترین: 
1832
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1832
زمان: 
6/11 20:30
قیمت لیر ترکیه امروز 11 شهریور 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 11 شهریور 1397 , 1832 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/11 10:20","price":1714},{"date":"1397/06/11 10:30","price":1711},{"date":"1397/06/11 11:00","price":1714},{"date":"1397/06/11 11:20","price":1711},{"date":"1397/06/11 11:30","price":1735},{"date":"1397/06/11 11:50","price":1751},{"date":"1397/06/11 12:00","price":1639},{"date":"1397/06/11 12:10","price":1756},{"date":"1397/06/11 12:20","price":1765},{"date":"1397/06/11 13:00","price":1797},{"date":"1397/06/11 13:10","price":1772},{"date":"1397/06/11 13:20","price":1782},{"date":"1397/06/11 13:30","price":1786},{"date":"1397/06/11 13:50","price":1792},{"date":"1397/06/11 14:00","price":1788},{"date":"1397/06/11 14:10","price":1790},{"date":"1397/06/11 14:20","price":1776},{"date":"1397/06/11 14:30","price":1787},{"date":"1397/06/11 14:50","price":1799},{"date":"1397/06/11 15:00","price":1781},{"date":"1397/06/11 15:10","price":1786},{"date":"1397/06/11 15:20","price":1797},{"date":"1397/06/11 15:30","price":1796},{"date":"1397/06/11 15:50","price":1788},{"date":"1397/06/11 16:00","price":1799},{"date":"1397/06/11 16:10","price":1743},{"date":"1397/06/11 16:20","price":1789},{"date":"1397/06/11 16:30","price":1800},{"date":"1397/06/11 16:50","price":1786},{"date":"1397/06/11 17:20","price":1784},{"date":"1397/06/11 17:30","price":1794},{"date":"1397/06/11 17:50","price":1775},{"date":"1397/06/11 18:00","price":1777},{"date":"1397/06/11 18:10","price":1783},{"date":"1397/06/11 18:20","price":1779},{"date":"1397/06/11 18:30","price":1790},{"date":"1397/06/11 18:50","price":1796},{"date":"1397/06/11 19:00","price":1799},{"date":"1397/06/11 19:10","price":1805},{"date":"1397/06/11 19:20","price":1800},{"date":"1397/06/11 19:30","price":1804},{"date":"1397/06/11 20:30","price":1832}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398