کمترین: 
2917
بیشترین: 
3261
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3261
زمان: 
6/11 20:30
قیمت درهم امارات امروز 11 شهریور 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 11 شهریور 1397 , 3261 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/11 10:20","price":3046},{"date":"1397/06/11 11:10","price":3051},{"date":"1397/06/11 11:30","price":3087},{"date":"1397/06/11 11:50","price":3120},{"date":"1397/06/11 12:00","price":2917},{"date":"1397/06/11 12:10","price":3035},{"date":"1397/06/11 12:20","price":3042},{"date":"1397/06/11 12:30","price":3049},{"date":"1397/06/11 12:50","price":3115},{"date":"1397/06/11 13:00","price":3173},{"date":"1397/06/11 13:10","price":3153},{"date":"1397/06/11 13:20","price":3176},{"date":"1397/06/11 13:30","price":3154},{"date":"1397/06/11 13:50","price":3190},{"date":"1397/06/11 14:00","price":3183},{"date":"1397/06/11 14:10","price":3158},{"date":"1397/06/11 14:20","price":3136},{"date":"1397/06/11 14:30","price":3181},{"date":"1397/06/11 14:50","price":3206},{"date":"1397/06/11 15:00","price":3170},{"date":"1397/06/11 15:10","price":3179},{"date":"1397/06/11 15:20","price":3199},{"date":"1397/06/11 15:30","price":3185},{"date":"1397/06/11 15:50","price":3183},{"date":"1397/06/11 16:00","price":3198},{"date":"1397/06/11 16:10","price":3095},{"date":"1397/06/11 16:20","price":3184},{"date":"1397/06/11 16:30","price":3203},{"date":"1397/06/11 16:50","price":3179},{"date":"1397/06/11 17:00","price":3178},{"date":"1397/06/11 17:20","price":3174},{"date":"1397/06/11 17:30","price":3194},{"date":"1397/06/11 17:50","price":3160},{"date":"1397/06/11 18:00","price":3163},{"date":"1397/06/11 18:10","price":3170},{"date":"1397/06/11 18:20","price":3166},{"date":"1397/06/11 18:30","price":3183},{"date":"1397/06/11 18:50","price":3194},{"date":"1397/06/11 19:00","price":3201},{"date":"1397/06/11 19:10","price":3210},{"date":"1397/06/11 19:20","price":3196},{"date":"1397/06/11 19:30","price":3210},{"date":"1397/06/11 20:30","price":3261}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398