کمترین: 
1336500
بیشترین: 
1382500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1376500
زمان: 
6/10 22:10
قیمت آبشده جهانی امروز 10 شهریور 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 10 شهریور 1397 , 1376500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 12:10","price":1336500},{"date":"1397/06/10 14:10","price":1349500},{"date":"1397/06/10 15:25","price":1351500},{"date":"1397/06/10 16:10","price":1359500},{"date":"1397/06/10 17:10","price":1365500},{"date":"1397/06/10 18:10","price":1369500},{"date":"1397/06/10 20:10","price":1368500},{"date":"1397/06/10 21:05","price":1372500},{"date":"1397/06/10 21:25","price":1381500},{"date":"1397/06/10 21:30","price":1380500},{"date":"1397/06/10 21:40","price":1382500},{"date":"1397/06/10 21:45","price":1381500},{"date":"1397/06/10 22:05","price":1380500},{"date":"1397/06/10 22:10","price":1376500}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398