کمترین: 
1337000
بیشترین: 
1383000
قیمت تقلبی: 
1377000
زمان: 
6/10 22:10
قیمت آبشده بنکداری امروز 10 شهریور 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 10 شهریور 1397 , 1377000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 12:10","price":1337000},{"date":"1397/06/10 14:10","price":1350000},{"date":"1397/06/10 15:25","price":1352000},{"date":"1397/06/10 16:10","price":1360000},{"date":"1397/06/10 17:10","price":1366000},{"date":"1397/06/10 18:10","price":1370000},{"date":"1397/06/10 20:10","price":1369000},{"date":"1397/06/10 21:05","price":1373000},{"date":"1397/06/10 21:25","price":1382000},{"date":"1397/06/10 21:30","price":1381000},{"date":"1397/06/10 21:40","price":1383000},{"date":"1397/06/10 21:45","price":1382000},{"date":"1397/06/10 22:05","price":1381000},{"date":"1397/06/10 22:10","price":1377000}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398