کمترین: 
1336000
بیشترین: 
1382000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1376000
زمان: 
6/10 22:10
قیمت آبشده نقدی امروز 10 شهریور 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 10 شهریور 1397 , 1376000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 12:10","price":1336000},{"date":"1397/06/10 14:10","price":1349000},{"date":"1397/06/10 15:25","price":1351000},{"date":"1397/06/10 16:10","price":1359000},{"date":"1397/06/10 17:10","price":1365000},{"date":"1397/06/10 18:10","price":1369000},{"date":"1397/06/10 20:10","price":1368000},{"date":"1397/06/10 21:05","price":1372000},{"date":"1397/06/10 21:25","price":1381000},{"date":"1397/06/10 21:30","price":1380000},{"date":"1397/06/10 21:40","price":1382000},{"date":"1397/06/10 21:45","price":1381000},{"date":"1397/06/10 22:05","price":1380000},{"date":"1397/06/10 22:10","price":1376000}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399