کمترین: 
332
بیشترین: 
342
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
342
زمان: 
6/10 21:30
قیمت بات تایلند امروز 10 شهریور 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 10 شهریور 1397 , 342 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 11:20","price":334},{"date":"1397/06/10 13:20","price":332},{"date":"1397/06/10 14:20","price":334},{"date":"1397/06/10 15:20","price":336},{"date":"1397/06/10 15:30","price":335},{"date":"1397/06/10 16:10","price":336},{"date":"1397/06/10 18:10","price":335},{"date":"1397/06/10 18:20","price":337},{"date":"1397/06/10 21:10","price":338},{"date":"1397/06/10 21:30","price":342}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399