کمترین: 
1301
بیشترین: 
1337
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1337
زمان: 
6/10 21:30
قیمت کرون نروژ امروز 10 شهریور 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 10 شهریور 1397 , 1337 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 11:20","price":1310},{"date":"1397/06/10 13:20","price":1301},{"date":"1397/06/10 14:20","price":1310},{"date":"1397/06/10 15:20","price":1316},{"date":"1397/06/10 15:30","price":1313},{"date":"1397/06/10 16:10","price":1319},{"date":"1397/06/10 16:20","price":1315},{"date":"1397/06/10 18:10","price":1314},{"date":"1397/06/10 18:20","price":1318},{"date":"1397/06/10 19:20","price":1319},{"date":"1397/06/10 20:20","price":1321},{"date":"1397/06/10 21:10","price":1323},{"date":"1397/06/10 21:30","price":1337}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399