کمترین: 
28713
بیشترین: 
29542
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
29542
زمان: 
6/10 21:30
قیمت دینار بحرین امروز 10 شهریور 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 10 شهریور 1397 , 29542 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 11:20","price":28911},{"date":"1397/06/10 13:20","price":28713},{"date":"1397/06/10 14:20","price":28892},{"date":"1397/06/10 15:20","price":29026},{"date":"1397/06/10 15:30","price":28947},{"date":"1397/06/10 16:10","price":29105},{"date":"1397/06/10 16:20","price":29013},{"date":"1397/06/10 18:10","price":29000},{"date":"1397/06/10 18:20","price":29119},{"date":"1397/06/10 19:20","price":29155},{"date":"1397/06/10 21:10","price":29240},{"date":"1397/06/10 21:30","price":29542}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399