کمترین: 
28230
بیشترین: 
29004
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
29004
زمان: 
6/10 21:30
قیمت ریال عمان امروز 10 شهریور 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 10 شهریور 1397 , 29004 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 11:20","price":28424},{"date":"1397/06/10 13:20","price":28230},{"date":"1397/06/10 14:20","price":28406},{"date":"1397/06/10 15:20","price":28538},{"date":"1397/06/10 15:30","price":28489},{"date":"1397/06/10 16:10","price":28616},{"date":"1397/06/10 16:20","price":28484},{"date":"1397/06/10 18:10","price":28468},{"date":"1397/06/10 18:20","price":28587},{"date":"1397/06/10 19:20","price":28621},{"date":"1397/06/10 20:20","price":28665},{"date":"1397/06/10 21:10","price":28706},{"date":"1397/06/10 21:30","price":29004}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399