کمترین: 
2969
بیشترین: 
3054
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3054
زمان: 
6/10 21:30
قیمت درهم امارات امروز 10 شهریور 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 10 شهریور 1397 , 3054 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 11:20","price":2989},{"date":"1397/06/10 13:20","price":2969},{"date":"1397/06/10 14:20","price":2981},{"date":"1397/06/10 15:20","price":2997},{"date":"1397/06/10 15:30","price":2989},{"date":"1397/06/10 16:10","price":3005},{"date":"1397/06/10 16:20","price":3000},{"date":"1397/06/10 18:10","price":2998},{"date":"1397/06/10 18:20","price":3011},{"date":"1397/06/10 19:20","price":3010},{"date":"1397/06/10 20:20","price":3014},{"date":"1397/06/10 21:10","price":3019},{"date":"1397/06/10 21:30","price":3054}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399