کمترین: 
14130
بیشترین: 
14538
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14538
زمان: 
6/10 21:30
قیمت پوند امروز 10 شهریور 1397
قیمت پونددر تاریخ 10 شهریور 1397 , 14538 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 11:20","price":14227},{"date":"1397/06/10 13:20","price":14130},{"date":"1397/06/10 14:20","price":14196},{"date":"1397/06/10 15:20","price":14263},{"date":"1397/06/10 15:30","price":14225},{"date":"1397/06/10 16:10","price":14323},{"date":"1397/06/10 16:20","price":14278},{"date":"1397/06/10 18:10","price":14271},{"date":"1397/06/10 18:20","price":14309},{"date":"1397/06/10 19:20","price":14348},{"date":"1397/06/10 21:10","price":14389},{"date":"1397/06/10 21:30","price":14538}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398