کمترین: 
12651
بیشترین: 
13017
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13017
زمان: 
6/10 21:30
قیمت یورو امروز 10 شهریور 1397
قیمت یورودر تاریخ 10 شهریور 1397 , 13017 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 11:20","price":12738},{"date":"1397/06/10 13:20","price":12651},{"date":"1397/06/10 14:20","price":12730},{"date":"1397/06/10 15:20","price":12789},{"date":"1397/06/10 15:30","price":12736},{"date":"1397/06/10 16:10","price":12824},{"date":"1397/06/10 16:20","price":12784},{"date":"1397/06/10 18:10","price":12778},{"date":"1397/06/10 18:20","price":12812},{"date":"1397/06/10 19:20","price":12846},{"date":"1397/06/10 21:10","price":12883},{"date":"1397/06/10 21:30","price":13017}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399