کمترین: 
1.9939
بیشترین: 
1.997
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9955
زمان: 
6/10 03:08
قیمت بنزین امروز 10 شهریور 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 10 شهریور 1397 , 1.9955 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 00:08","price":1.997},{"date":"1397/06/10 00:32","price":1.9939},{"date":"1397/06/10 03:08","price":1.9955}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398