کمترین: 
688.13
بیشترین: 
688.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
688.38
زمان: 
6/10 03:08
قیمت گازوئیل امروز 10 شهریور 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 10 شهریور 1397 , 688.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 00:08","price":688.38},{"date":"1397/06/10 00:32","price":688.13},{"date":"1397/06/10 03:08","price":688.38}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399