کمترین: 
2.245
بیشترین: 
2.2468
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2468
زمان: 
6/10 03:08
قیمت نفت کوره امروز 10 شهریور 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 10 شهریور 1397 , 2.2468 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 00:08","price":2.245},{"date":"1397/06/10 00:32","price":2.2454},{"date":"1397/06/10 02:08","price":2.2462},{"date":"1397/06/10 03:08","price":2.2468}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399