کمترین: 
77.66
بیشترین: 
77.71
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
77.69
زمان: 
6/10 03:08
قیمت نفت برنت امروز 10 شهریور 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 10 شهریور 1397 , 77.69 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 00:08","price":77.71},{"date":"1397/06/10 00:32","price":77.66},{"date":"1397/06/10 03:08","price":77.69}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399