کمترین: 
69.83
بیشترین: 
69.91
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.91
زمان: 
6/10 03:08
قیمت نفت سبک امروز 10 شهریور 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 10 شهریور 1397 , 69.91 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/10 00:08","price":69.83},{"date":"1397/06/10 03:08","price":69.91}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399